BIT Sindri - List of Toppers

| Mechanical | Electrical | Civil | Production | Metallurgy | Chemical | Mining | Electronics | Comp Sc | IT | Architecture |

Mechanical Engineering

Year Name Year Name Year Name
1953 A.K.Ghosh 1954 K.P.Tandon 1955 V.N.Todi
1956 R.S.Singh 1957 N.P.Singh 1958 P.N.Mishra
1959 K.Dubey 1960 Md. Badiuzzaman 1961 U.Singh
1962 A.B.Singh 1963 B.K.Das 1964 S.P.Yadav
1965 T.B.S.Chadda 1966 Pawan Kr.Agrawal 1967 Ram Kailash Tiwari
1968 Kanti Prasad 1969 B.K.Jha 1970 Binod Pd. Mehta
1971 Bijay Kr. Choudhary 1972 Ashok Kr.Singh 1973 Uday Kant Mishra
1974 Parmeshwar Raut 1975 M.K.Singh 1976 Sudhakar Jha
1977 Sarbendra Roy 1978 Umesh Singh 1979 Naresh Kumar
1980 S.K.Sinha 1981 P.K.Jha 1982 K.Kumar
1983 M.Thakur 1984 R.Shankar 1985 No Batch Passed Out
1986 S.N.Tripathi 1987 A.K.Gupta 1988 V.Kumar
1989 V.C.Gupta 1990 R.K.Shrivastava 1991 Anil Kumar
1992 P.Kumar 1993 S.Kumar 1994 R.Verma
1995 S.Prakash 1996 B.Bhushan 1997 Divya Rashmi
1998 R.Ranjan 1999 M.K.Mishra 2000 Shailendra Prasad
2001 Vipul Kumar 2002   2003  
2004   2005      

If you want your personal website to be linked to your name, please write to: dr_prprasad@yahoo.com